double/float  size = 2.3334524;

QString str = QString::number(size, 'f', 2);

其中f代表非科學計數法格式,2代表小數點後兩位。

char * 與 const char *的轉換

char *ch1="hello11";
const char *ch2="hello22";
ch2 = ch1;//不報錯,但有警告
ch1 = (char *)ch2;

char 轉換為 QString
其實方法有很多中,我用的是:
char a='b';
QString str;
str=QString(a);

QString 轉換為 char
方法也用很多中
QString str="abc";
char *ch;
ch = str.toLatin1.data();

QByteArray 轉換為 char *
char *ch;//不要定義成ch[n];
QByteArray byte;
ch = byte.data();

char * 轉換為  QByteArray
char *ch;
QByteArray byte;
byte = QByteArray(ch);

QString 轉換為  QByteArray
QByteArray byte;
QString string;
byte = string.toAscii();


QByteArray 轉換為  QString
QByteArray byte;
QString string;
string = QString(byte);
 這裡再對這倆中型別的輸出總結一下:
qDebug()<<"print";
qDebug()<<tr("print");
qDebug()<<ch;(ch 為char型別)
qDebug()<<tr(ch);
qDebug()<<byteArray;(byteArray是QByteArray型別)
qDebug()<<tr(byteArray);
qDebug()<<str;(str 為Qstring型別)
但是qDebug()<<tr(str);是不可以的,要想用tr()函式輸出QString型別的字元則要如下:
qDebug()<<tr(str.toLatin1);

int  轉 QString
int a=10;
QString b;
b=QString::number(a)

QString 轉int
QString a="120"
int b;

b=a.toInt()

轉自http://99tiantian.blog.163.com/blog/static/2200565120119260434932/